Regulamin Kin

Regulamin Kina "Chemik" i "Twierdza"

 

Regulamin kina "Twierdza"

 

Regulamin określa zasady korzystania z Kina ,,Twierdza" w Miejskim Ośrodku Kultury w Kędzierzynie-Koźlu. Jego celem jest zapewnienie sprawnej obsługi widzów oraz umożliwienie bezkonfliktowego i przyjemnego przebywania w naszym obiekcie.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Wstęp do sali kinowej możliwy jest za okazaniem ważnego biletu. Zakup biletu jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przestrzeganie niniejszego regulaminu.
2. Podczas seansów filmowych i wydarzeń kulturalnych organizowanych w sali kinowej zabrania się:
a) dokonywania jakiejkolwiek rejestracji obrazu i dźwięku (Ustawa o prawach autorskich Dz.U. 1994 nr 43 poz.170 z dnia 04.02.1994r.) – działania takie są nielegalne i będą zgłaszane na Policję,
b) korzystania z telefonów komórkowych,
c) spożywania alkoholu i palenia tytoniu,
d) głośnego zachowania, zakłócającego oglądanie filmu lub uczestniczenie w wydarzeniu kulturalnym.
3. Podczas wydarzeń kulturalnych organizowanych w sali kinowej szatnia jest obowiązkowa, bezpłatna i dozorowana; za rzeczy pozostawione w sali kinowej nie ponosimy odpowiedzialności.
4. Po zakończeniu projekcji prosimy o pozostawienie sali kinowej w porządku i czystości.
5. Wszelkie zniszczenia lub dokonane uszkodzenia będą zgłaszane na Policję.
6. Seanse filmowe wyświetlane są dla minimum 1 widza.

POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE

1. Rezerwacji miejsc na seanse filmowe i wydarzenia kulturalne biletowane można dokonać telefonicznie pod numerem telefonu (77) 40 53 070, (77) 40 53 060 lub osobiście w kasie kina.
2. Kasa kina jest czynna w godzinach 1500 – 2000. Jeżeli pierwszy seans w danym dniu rozpoczyna się przed godziną 15.00 kasa jest czynna na pół godziny przed jego rozpoczęciem. Jeżeli ostatni seans rozpoczyna się po godzinie 20.00 kasa jest czynna 30 minut po rozpoczęciu ostatniego seansu.
3. Rezerwację na seanse filmowe można w każdej chwili unieważnić telefonicznie lub w kasie kina, podając nazwisko, numer rezerwacji lub hasło, pod jakim została zrobiona rezerwacja.
4. Zarezerwowane bilety na seanse filmowe należy odebrać najpóźniej 30 minut przed rozpoczęciem projekcji filmu, a bilety na wydarzenia kulturalne na 3 dni przed wydarzeniem, w przeciwnym razie rezerwacja zostanie anulowana.
5. Nie ma możliwości zwrotu zakupionych biletów na film po rozpoczęciu seansu, zwrot możliwy jest najpóźniej na godzinę przed seansem lub 1 dzień przed wydarzeniem kulturalnym.
6. Zwrot za bilety na film i wydarzenia kulturalne możliwy jest tylko za okazaniem paragonu i ważnego biletu wstępu.
7. Bilety zbiorowe są sprzedawane dla grup 15 osobowych i większych.
8. Wejścia na seans opiekunów grup zorganizowanych zależne są od ilości osób pozostających pod opieką jednego opiekuna:
a) wiek przedszkolny i wczesnoszkolny: grupa 15 podopiecznych do 10-tego roku życia – 2 opiekunów,
b) wiek szkolny i późnoszkolny: grupa 15 podopiecznych od 10 do 16-tego roku życia – 1 opiekun,
c) grupy zorganizowane pozaszkolne: grupa 15 podopiecznych – 1 opiekun.
9. Bilety należy zachować do końca trwania seansu lub wydarzenia kulturalnego.
10. Kasjer może odmówić sprzedaży biletu wstępu w następujących przypadkach:
a) wykonanie usługi nie jest możliwe, pomimo wcześniejszej deklaracji repertuarowej, poprzez brak wszystkich koniecznych elementów do jej wykonania, spowodowanych niewłaściwym działaniem kontrahentów,
b) w przypadku, gdy klient jest w stanie nietrzeźwym, pod wpływem środków odurzających, posiada przy sobie przedmioty niebezpieczne lub swoim zachowaniem zagraża bezpieczeństwu pozostałych klientów,
c) osobie, która nie spełnia wymogu granicy wieku, od której dopuszcza się uczestniczenie w seansie filmowym lub wydarzeniu kulturalnym, chyba, że jest w towarzystwie opiekuna prawnego,
d) zdarzeń losowych niezależnych od Miejskiego Ośrodka Kultury.
11. Kasjer ma prawo odmówić przyjęcia zwrotu zakupionych biletów wstępu oraz dokonania wypłaty kwoty należnej za niewykorzystane bilety w następujących przypadkach:
a) klient chce zwrócić bilet po rozpoczęciu seansu filmowego lub wydarzenia kulturalnego z powodów nie leżących po stronie Miejskiego Ośrodka Kultury,
b) klient chce zwrócić bilet po częściowym udziale w seansie filmowym lub wydarzeniu kulturalnym z przyczyn nie leżących po stronie Miejskiego Ośrodka Kultury,
c) klient chce dokonać zwrotu biletów zbiorowych później niż 48 godzin przed wydarzeniem kulturalnym, na które bilet zbiorowy został sprzedany.
12. Podczas projekcji w systemie 3D należy nałożyć okulary zgodne z systemem Dolby Digital 3D.
13. Klient ma obowiązek zwrócić wypożyczone okulary 3D pracownikowi kina, niezwłocznie po zakończeniu projekcji filmowej. Prosimy o nie dotykanie palcami szkieł w wypożyczonych okularach, nie wycieranie szkieł w odzież, nie rozciąganie okularów, nie siadanie na nich itp. gdyż może to doprowadzić do ich zniszczenia.
14. W przypadku zniszczenia lub zagubienia wypożyczonych okularów 3D klient ponosi za nie odpowiedzialność materialną.
15. Miejski Ośrodek Kultury nie ponosi odpowiedzialności, jeśli klient wykupi bilet na projekcję w systemie 3D i będzie korzystał z własnych okularów. Oznacza to, iż zrzeka się prawa do domagania się zwrotu poniesionych kosztów zakupu biletu powołując się na jakość odbioru obrazu.
16. Ceny biletów na seanse filmowe w Kinie „Twierdza" określa cennik, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

Jednocześnie informujemy, że ceny biletów na projekcje filmowe mogą ulec zmianie na wyraźne żądanie dystrybutora filmu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Interpretacja niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Miejskiego Ośrodka Kultury.
2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.11.2012 roku.

 

Regulamin kina "Chemik"

Regulamin określa zasady korzystania z Kina ,,Chemik" w Miejskim Ośrodku Kultury w Kędzierzynie-Koźlu. Jego celem jest zapewnienie sprawnej obsługi widzów oraz umożliwienie bezkonfliktowego i przyjemnego przebywania w naszym obiekcie. Informujemy widzów, że obiekt jest monitorowany.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Wstęp do sali kinowej możliwy jest za okazaniem ważnego biletu. Zakup biletu jest równo-znaczny z wyrażeniem zgody na przestrzeganie niniejszego regulaminu.
2. Podczas seansów filmowych i wydarzeń kulturalnych organizowanych w sali kinowej za-brania się:
a) dokonywania jakiejkolwiek rejestracji obrazu i dźwięku (Ustawa o prawach autorskich Dz.U. 1994 nr 43 poz.170 z dnia 04.02.1994r.) – działania takie są nielegalne i będą zgłaszane na Policję,
b) korzystania z telefonów komórkowych,
c) spożywania alkoholu i palenia tytoniu,
d) głośnego zachowania, zakłócającego oglądanie filmu lub uczestniczenie w wydarzeniu kulturalnym.
3. Podczas wydarzeń kulturalnych organizowanych w sali kinowej szatnia jest obowiązkowa, bezpłatna i dozorowana; za rzeczy pozostawione w sali kinowej nie ponosimy odpowie-dzialności.
4. Po zakończeniu projekcji prosimy o pozostawienie sali kinowej w porządku i czystości.
5. Wszelkie zniszczenia lub dokonane uszkodzenia będą zgłaszane na Policję.
6. Seanse filmowe wyświetlane są dla minimum 1 widza.

POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE

1. Rezerwacji miejsc na seanse filmowe i wydarzenia kulturalne biletowane można dokonać telefonicznie pod numerem telefonu (77) 483 29 25, (77) 480 25 52 lub osobiście w kasie kina.
2. Kasa kina jest czynna w godzinach 1400 – 2000. Jeżeli pierwszy seans w danym dniu rozpoczyna się przed godziną 1400 kasa jest czynna na pół godziny przed jego rozpoczęciem. Jeżeli ostatni seans rozpoczyna się po godzinie 2000 kasa jest czynna 30 minut po rozpoczęciu ostatniego seansu.
3. Rezerwację na seanse filmowe można w każdej chwili unieważnić telefonicznie lub
w kasie kina, podając nazwisko, numer rezerwacji lub hasło, pod jakim została zrobiona rezerwacja.
4. Zarezerwowane bilety na seanse filmowe należy odebrać najpóźniej 30 minut przed rozpo-częciem projekcji filmu, a bilety na wydarzenia kulturalne na 3 dni przed wydarzeniem,
w przeciwnym razie rezerwacja zostanie anulowana.
5. Nie ma możliwości zwrotu zakupionych biletów na film po rozpoczęciu seansu, zwrot możliwy jest najpóźniej na godzinę przed seansem lub 1 dzień przed wydarzeniem kulturalnym.
6. Zwrot za bilety na film i wydarzenia kulturalne możliwy jest tylko za okazaniem paragonu
i ważnego biletu wstępu.
7. Bilety zbiorowe są sprzedawane dla grup 15 osobowych i większych.
8. Wejścia na seans opiekunów grup zorganizowanych zależne są od ilości osób pozostających pod opieką jednego opiekuna:
a) wiek przedszkolny i wczesnoszkolny: grupa 15 podopiecznych do 10-tego roku życia – 2 opiekunów,
b) wiek szkolny i późnoszkolny: grupa 15 podopiecznych od 10 do 16-tego roku życia– 1 opiekun,
c) grupy zorganizowane pozaszkolne: grupa 15 podopiecznych – 1 opiekun.
9. Bilety należy zachować do końca trwania seansu lub wydarzenia kulturalnego.
10. Kasjer może odmówić sprzedaży biletu wstępu w następujących przypadkach:
a) wykonanie usługi nie jest możliwe, pomimo wcześniejszej deklaracji repertuarowej,
poprzez brak wszystkich koniecznych elementów do jej wykonania, spowodowanych niewłaściwym działaniem kontrahentów,
b) w przypadku, gdy klient jest w stanie nietrzeźwym, pod wpływem środków odurzających, posiada przy sobie przedmioty niebezpieczne lub swoim zachowaniem zagraża bezpieczeństwu pozostałych klientów,
c) osobie, która nie spełnia wymogu granicy wieku, od której dopuszcza się uczestniczenie w seansie filmowym lub wydarzeniu kulturalnym, chyba, że jest w towarzystwie opie-kuna prawnego,
d) zdarzeń losowych niezależnych od Miejskiego Ośrodka Kultury.
11. Kasjer ma prawo odmówić przyjęcia zwrotu zakupionych biletów wstępu oraz dokonania wypłaty kwoty należnej za niewykorzystane bilety w następujących przypadkach:
a) klient chce zwrócić bilet po rozpoczęciu seansu filmowego lub wydarzenia kulturalnego z powodów nie leżących po stronie Miejskiego Ośrodka Kultury,
b) klient chce zwrócić bilet po częściowym udziale w seansie filmowym lub wydarzeniu kulturalnym z przyczyn nie leżących po stronie Miejskiego Ośrodka Kultury,
c) klient chce dokonać zwrotu biletów zbiorowych później niż 48 godzin przed wydarzeniem kulturalnym, na które bilet zbiorowy został sprzedany.
12. Podczas projekcji w systemie 3D należy nałożyć okulary zgodne z systemem Dolby Digital 3D.
13. Klient ma obowiązek zwrócić wypożyczone okulary 3D pracownikowi kina, niezwłocznie po zakończeniu projekcji filmowej. Prosimy o nie dotykanie palcami szkieł w wypożyczonych okularach, nie wycieranie szkieł w odzież, nie rozciąganie okularów, nie siadanie na nich itp. gdyż może to doprowadzić do ich zniszczenia.
14. W przypadku zniszczenia lub zagubienia wypożyczonych okularów 3D klient ponosi za nie odpowiedzialność materialną.
15. Miejski Ośrodek Kultury nie ponosi odpowiedzialności, jeśli klient wykupi bilet na projekcję w systemie 3D i będzie korzystał z własnych okularów. Oznacza to, iż zrzeka się prawa do domagania się zwrotu poniesionych kosztów zakupu biletu powołując się na jakość odbioru obrazu.
16. Ceny biletów na seanse filmowe w Kinie „Chemik" określa cennik, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

Jednocześnie informujemy, że ceny biletów na projekcje filmowe mogą ulec zmianie na wyraźne żądanie dystrybutora filmu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Interpretacja niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Miejskiego Ośrodka Kultury.
2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.11.2012 roku.

Aktualnie w naszych kinach
- Seanse w kinie "Chemik"
- Seanse w kinie "Twierdza"
Seanse DKF
- Seanse w kinie "Chemik"
- Seanse w kinie "Twierdza"
Nasi Partnerzy
Sieć Kin Studyjnych i Lokalnych Grupa Azoty Radio Opole Nowa Gazeta Lokalna Kinads TVM PISF FINA