Regulamin Kin

Regulamin Kina "Chemik" i "Twierdza"

 

Regulamin kina "Twierdza"

Regulamin określa zasady korzystania z Kina ,,Twierdza” w Miejskim Ośrodku Kultury w Kędzierzynie-Koźlu. Jego celem jest zapewnienie sprawnej obsługi widzów oraz umożliwienie bezkonfliktowego i przyjemnego przebywania w naszym obiekcie. Informujemy widzów, że obiekt jest monitorowany.

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Wstęp do sali kinowej możliwy jest za okazaniem ważnego biletu. Zakupienie biletu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przestrzeganie niniejszego regulaminu.

 2. Podczas seansów filmowych i wydarzeń kulturalnych organizowanych w sali kinowej zabrania się:

 1. rejestracji obrazu i dźwięku (Ustawa o prawach autorskich Dz. U. 2017 poz. 880, tekst jednolity) – działania takie są nielegalne i będą zgłaszane na Policję,

 2. korzystania z telefonów komórkowych,

 3. spożywania alkoholu i palenia tytoniu,

 4. głośnego zachowania zakłócającego oglądanie filmu lub uczestniczenie w wydarzeniu kulturalnym,

 5. wprowadzania zwierząt, z wyjątkiem psów przewodników dla osób niewidomych i niedowidzących,

 6. niszczenia mienia kina.

W przypadku łamania w/w zakazów pracownik kina ma prawo do usunięcia Klienta z kina (bez prawa do zwrotu za
zakupiony bilet), wezwania ochrony obiektu i Policji.

Osoby niszczące mienie kina ponoszą pełną odpowiedzialność za wyrządzone szkody. Za osoby niepełnoletnie
odpowiedzialność materialną ponoszą ich rodzice lub opiekunowie.

 1. Podczas wydarzeń kulturalnych organizowanych w sali kinowej Kino uruchamia bezpłatną i dozorowaną szatnię. Kino nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w sali kinowej, zagubione lub porzucone w obiekcie.

 2. Kierownik kina ma prawo odmówić wstępu do kina osobie zachowującej się niekulturalnie, niegrzecznie lub wulgarnie wobec innych klientów lub pracowników.

 

POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE

 

 1. Rezerwacji miejsc na seanse filmowe i wydarzenia kulturalne biletowane można dokonać telefonicznie pod numerem
  telefonu (77) 40 53 070 lub osobiście w kasie kina.

 2. Rezerwację na seanse filmowe należy odebrać najpóźniej 30 minut przed rozpoczęciem projekcji filmu, na wydarzenia kulturalne na 3 dni przed wydarzeniem, w przeciwnym razie rezerwacja zostanie automatycznie skasowana przez system.

 3. Bilety możliwe są do nabycia w kasie kina w godzinach 1500 – 2100, lub za pomocą strony internetowej www.mok.com.pl

 4. Szczegółowe zasady zakupu biletów przez Internet określone są w regulaminie sprzedaży dostępnym na stronie
  internetowej.

 5. Zwrotu biletu lub jego wymiany można dokonać najpóźniej do momentu rozpoczęcia się seansu filmowego na jaki został zakupiony, okazując bilet wraz z paragonem fiskalnym. Bilety pochodzące z akcji promocyjnych nie podlegają zamianie na gotówkę.

 6. Jeżeli w czasie projekcji nastąpiła przerwa dłuższa niż 15 minut, klient ma prawo do zwrotu pieniędzy za zakupiony bilet lub do jego zamiany na dowolnie wybrany seans filmowy w innym terminie.

 7. Bilety ulgowe przysługują dzieciom, młodzieży uczącej się, studentom do 26 roku życia oraz seniorom - posiadaczom karty „Miejskiego Obywatela Kultury” przyznanej zgodnie z regulaminem programu lojalnościowego. Bilety ulgowe dzieci, młodzieży i studentów są weryfikowane przez okazanie ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej w kasie kina oraz przy wejściu do sali kinowej.

 8. Bilety specjalne przysługują dzieciom do lat 4 oraz osobom niepełnosprawnym poruszającym się na wózkach
  inwalidzkich, pozostającym pod opieką rodzica lub opiekuna, który kupuje bilet na seans filmowy.

 9. Bilety zbiorowe przysługują grupom zorganizowanym, minimum 15 osobowym. Bezpłatne wejścia na seans filmowy opiekunów grup zorganizowanych zależne są od ilości osób pozostających pod opieką jednego opiekuna:

  1. dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym: grupa 15 podopiecznych do 10-tego roku życia – 2 opiekunów,

  2. dzieci w wieku szkolnym i późno szkolnym oraz grupy zorganizowane pozaszkolne: grupa 15 podopiecznych od 10 roku życia – 1 opiekun.

 10. Kino nie ponosi odpowiedzialności za drukowane w środkach masowego przekazu cenniki kina i repertuar. Kino zastrzega sobie możliwość zmiany repertuaru bez podania przyczyny.

 11. Kasjer może odmówić sprzedaży biletu wstępu w następujących przypadkach:

  1. wykonanie usługi nie jest możliwe, pomimo wcześniejszej deklaracji repertuarowej, z przyczyny leżącej po stronie dystrybutora,

  2. w przypadku, gdy klient jest w stanie nietrzeźwym, pod wpływem środków odurzających, posiada przy sobie
   przedmioty niebezpieczne lub swoim zachowaniem zagraża bezpieczeństwu pozostałych klientów,

  3. osobie, która nie spełnia wymogu granicy wieku, od której dopuszcza się uczestniczenie w seansie filmowym lub wydarzeniu kulturalnym, chyba, że jest w towarzystwie opiekuna prawnego,

  4. zdarzeń losowych niezależnych od Miejskiego Ośrodka Kultury.

 12. Kasjer ma prawo odmówić przyjęcia zwrotu zakupionych biletów wstępu oraz dokonania wypłaty kwoty należnej za
  niewykorzystane bilety w następujących przypadkach:

  1. zwrot biletu następuje po rozpoczęciu seansu filmowego lub wydarzenia kulturalnego z powodów nie leżących po stronie Miejskiego Ośrodka Kultury,

  2. zwrot biletu następuje po częściowym udziale w seansie filmowym lub wydarzeniu kulturalnym z przyczyn nie
   leżących po stronie Miejskiego Ośrodka Kultury,

  3. zwrot biletu następuje bez okazania paragonu fiskalnego.

 13. Podczas projekcji w systemie 3D należy nałożyć okulary zgodne z systemem Dolby Digital 3D.

 14. Klient ma obowiązek zwrócić wypożyczone okulary 3D pracownikowi kina, niezwłocznie po zakończeniu projekcji
  filmowej.

 15. W przypadku zniszczenia lub zagubienia wypożyczonych okularów 3D klient ponosi za nie odpowiedzialność materialną (prosimy o nie dotykanie palcami szkieł w wypożyczonych okularach, nie wycieranie szkieł w odzież, nie rozciąganie okularów, nie siadanie na nich itp. gdyż może to doprowadzić do ich zniszczenia).

 16. Miejski Ośrodek Kultury nie ponosi odpowiedzialności, jeśli klient wykupi bilet na projekcję w systemie 3D i nie będzie korzystał z okularów 3D, lub będzie korzystał z własnych. Oznacza to, iż zrzeka się prawa do domagania się zwrotu
  poniesionych kosztów zakupu biletu powołując się na jakość odbioru obrazu.

 17. Ceny biletów na seanse filmowe w Kinie „Twierdza” określa cennik, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego
  regulaminu.
  Ceny biletów na projekcje filmowe mogą ulec zmianie na wyraźne żądanie dystrybutora filmu.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Interpretacja niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Miejskiego Ośrodka Kultury.

 2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.10.2021 roku.

 

 

Regulamin kina "Chemik"

Regulamin określa zasady korzystania z Kina ,,Chemik” w Miejskim Ośrodku Kultury w Kędzierzynie-Koźlu. Jego celem jest zapewnienie sprawnej obsługi widzów oraz umożliwienie bezkonfliktowego i przyjemnego przebywania w naszym obiekcie. Informujemy widzów, że obiekt jest monitorowany.

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Wstęp do sali kinowej możliwy jest za okazaniem ważnego biletu. Zakupienie biletu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przestrzeganie niniejszego regulaminu.

 2. Podczas seansów filmowych i wydarzeń kulturalnych organizowanych w sali kinowej zabrania się:

 1. rejestracji obrazu i dźwięku (Ustawa o prawach autorskich Dz. U. 2017 poz. 880, tekst jednolity) – działania takie są nielegalne i będą zgłaszane na Policję,

 2. korzystania z telefonów komórkowych,

 3. spożywania alkoholu i palenia tytoniu,

 4. głośnego zachowania zakłócającego oglądanie filmu lub uczestniczenie w wydarzeniu kulturalnym,

 5. wprowadzania zwierząt, z wyjątkiem psów przewodników dla osób niewidomych i niedowidzących,

 6. niszczenia mienia kina.

W przypadku łamania w/w zakazów pracownik kina ma prawo do usunięcia Klienta z kina (bez prawa do zwrotu za
zakupiony bilet), wezwania ochrony obiektu i Policji.

Osoby niszczące mienie kina ponoszą pełną odpowiedzialność za wyrządzone szkody. Za osoby niepełnoletnie
odpowiedzialność materialną ponoszą ich rodzice lub opiekunowie.

 1. Podczas wydarzeń kulturalnych organizowanych w sali kinowej Kino uruchamia bezpłatną i dozorowaną szatnię. Kino nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w sali kinowej, zagubione lub porzucone w obiekcie.

 2. Kierownik kina ma prawo odmówić wstępu do kina osobie zachowującej się niekulturalnie, niegrzecznie lub wulgarnie wobec innych klientów lub pracowników.

 

POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE

 

 1. Rezerwacji miejsc na seanse filmowe i wydarzenia kulturalne biletowane można dokonać telefonicznie pod numerem
  telefonu (77) 48 02 552 lub osobiście w kasie kina.

 2. Rezerwację na seanse filmowe należy odebrać najpóźniej 30 minut przed rozpoczęciem projekcji filmu, na wydarzenia kulturalne na 3 dni przed wydarzeniem, w przeciwnym razie rezerwacja zostanie automatycznie skasowana przez system.

 3. Bilety możliwe są do nabycia w kasie kina w godzinach 1400 – 2100, lub za pomocą strony internetowej www.mok.com.pl

 4. Szczegółowe zasady zakupu biletów przez Internet określone są w regulaminie sprzedaży dostępnym na stronie
  internetowej.

 5. Zwrotu biletu lub jego wymiany można dokonać najpóźniej do momentu rozpoczęcia się seansu filmowego na jaki został zakupiony, okazując bilet wraz z paragonem fiskalnym. Bilety pochodzące z akcji promocyjnych nie podlegają zamianie na gotówkę.

 6. Jeżeli w czasie projekcji nastąpiła przerwa dłuższa niż 15 minut, klient ma prawo do zwrotu pieniędzy za zakupiony bilet lub do jego zamiany na dowolnie wybrany seans filmowy w innym terminie.

 7. Bilety ulgowe przysługują dzieciom, młodzieży uczącej się, studentom do 26 roku życia oraz seniorom - posiadaczom karty „Miejskiego Obywatela Kultury” przyznanej zgodnie z regulaminem programu lojalnościowego. Bilety ulgowe dzieci, młodzieży i studentów są weryfikowane przez okazanie ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej w kasie kina oraz przy wejściu do sali kinowej.

 8. Bilety specjalne przysługują dzieciom do lat 4 oraz osobom niepełnosprawnym poruszającym się na wózkach
  inwalidzkich, pozostającym pod opieką rodzica lub opiekuna, który kupuje bilet na seans filmowy.

 9. Bilety zbiorowe przysługują grupom zorganizowanym, minimum 15 osobowym. Bezpłatne wejścia na seans filmowy opiekunów grup zorganizowanych zależne są od ilości osób pozostających pod opieką jednego opiekuna:

  1. dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym: grupa 15 podopiecznych do 10-tego roku życia – 2 opiekunów,

  2. dzieci w wieku szkolnym i późno szkolnym oraz grupy zorganizowane pozaszkolne: grupa 15 podopiecznych od 10 roku życia – 1 opiekun.

 10. Kino nie ponosi odpowiedzialności za drukowane w środkach masowego przekazu cenniki kina i repertuar. Kino zastrzega sobie możliwość zmiany repertuaru bez podania przyczyny.

 11. Kasjer może odmówić sprzedaży biletu wstępu w następujących przypadkach:

  1. wykonanie usługi nie jest możliwe, pomimo wcześniejszej deklaracji repertuarowej, z przyczyny leżącej po stronie dystrybutora,

  2. w przypadku, gdy klient jest w stanie nietrzeźwym, pod wpływem środków odurzających, posiada przy sobie
   przedmioty niebezpieczne lub swoim zachowaniem zagraża bezpieczeństwu pozostałych klientów,

  3. osobie, która nie spełnia wymogu granicy wieku, od której dopuszcza się uczestniczenie w seansie filmowym lub wydarzeniu kulturalnym, chyba, że jest w towarzystwie opiekuna prawnego,

  4. zdarzeń losowych niezależnych od Miejskiego Ośrodka Kultury.

 12. Kasjer ma prawo odmówić przyjęcia zwrotu zakupionych biletów wstępu oraz dokonania wypłaty kwoty należnej za
  niewykorzystane bilety w następujących przypadkach:

  1. zwrot biletu następuje po rozpoczęciu seansu filmowego lub wydarzenia kulturalnego z powodów nie leżących po stronie Miejskiego Ośrodka Kultury,

  2. zwrot biletu następuje po częściowym udziale w seansie filmowym lub wydarzeniu kulturalnym z przyczyn nie
   leżących po stronie Miejskiego Ośrodka Kultury,

  3. zwrot biletu następuje bez okazania paragonu fiskalnego.

 13. Podczas projekcji w systemie 3D należy nałożyć okulary zgodne z systemem Dolby Digital 3D.

 14. Okulary dostępne są w kasie kina za dodatkową opłatą. Są one wielokrotnego użytku.

 15. W przypadku zniszczenia lub zagubienia wypożyczonych okularów 3D klient ponosi za nie odpowiedzialność materialną (prosimy o nie dotykanie palcami szkieł w wypożyczonych okularach, nie wycieranie szkieł w odzież, nie rozciąganie okularów, nie siadanie na nich itp. gdyż może to doprowadzić do ich zniszczenia).

 16. Miejski Ośrodek Kultury nie ponosi odpowiedzialności, jeśli klient wykupi bilet na projekcję w systemie 3D i nie będzie korzystał z okularów 3D, lub będzie korzystał z własnych. Oznacza to, iż zrzeka się prawa do domagania się zwrotu
  poniesionych kosztów zakupu biletu powołując się na jakość odbioru obrazu.

 17. Ceny biletów na seanse filmowe w Kinie „Chemik” określa cennik, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Ceny biletów na projekcje filmowe mogą ulec zmianie na wyraźne żądanie dystrybutora filmu.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Interpretacja niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Miejskiego Ośrodka Kultury.

 2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.10.2021 roku.

Aktualnie w naszych kinach
- Seanse w kinie "Chemik"
- Seanse w kinie "Twierdza"
Szkoła magicznych zwierząt. Tajemnica szkolnego podwórka
Seanse i Bilety
Seanse DKF
- Seanse w kinie "Chemik"
- Seanse w kinie "Twierdza"
Nasi Partnerzy
Stowarzyszenie Kin Studyjnych Grupa Azoty Radio Opole Nowa Gazeta Lokalna Kinads TVM PISF FINA